ستایش رسانه صهیونیست از حاکم جدید امارات/ هرتسوگ به ابوظبی می‌رود