دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه ایده به بازار سرمایه