همچنین امروز سخنگوی شورای نگهبان خبر از عدم تغییر ساعت رسمی کشور در سال آینده داد. بر اساس مصوبه مجلس، ساعت رسمی کشور و ساعت کاری ادارات از هم تفکیک شده و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، اختیاراتی در تعیین ساعت کاری دارد.

در اکوخبر امروز خبرهایی از پیش گویی درباره شکست پوتین در جنگ اوکراین و نیز  افزایش سرعت اینترنت نیز می توانید ببینید.