به گزارش اکوایران، براساس داده های اعلام شده از سوی گمرک طـی سـال 1400 سه کشور روسیه،‌ عراق و امارات بیشترین سهم از واردات گندم ایران را به خود اختصاص داده اند و روسیه با سهم 30 درصدی بالاترین سهم را در میان صادرکنندگان گندم به خود اختصاص داده است که با این شرایط می توان گفت کمی بیش از یک سوم گندم مصرفی کشور از طریق روسیه تأمین می شود. با توجه به جنگ میان روسیه و اوکراین این کشور صادرات برخی از غلات خود را متوقف کرده و در خصوص برخی نیز تعرفه های بالای اعمال کرده که این شرایط واردات از این کشور را با اما و اگر روبرو کرده است.

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی با عنوان «چالش های امنیت غذایی پیش روی کشورها پس از جنگ روسیه و اوکراین و نقش استانداردهای GS1 در بهبود شرایط» به ارزیابی تاثیر جنگ این دو کشور بر امنیت غذایی جهان پرداخته است.  

از آنجایـی کـه این دو کشـور درگیـر جنـگ یعنـی روسـیه و اوکرایـن بـه عنـوان بزرگتریـن تولیدکننـدگان غـلات دانـه درشـت نظیـر گنـدم، جـو و ذرت و برخـی اقـلام روغن هـای گیاهـی نظیـر روغـن سـویا و روغـن آفتابگـردان در جهـان شـناخته می شـوند و بالطبع کشـور مـا نیـز بـه عنـوان یکـی از واردکننـدگان ایـن اقـلام اساسـی خوراکـی بـه واردات ایـن کالاهـا وابسـته اسـت و از جنگ میان این دو کشور تاثیر می گیرد.

بزرگترین صادرکننده گندم به ایران

بررسـی آمـار گمـرک ایـران نیـز نشـان می دهـد بیشـترین میـزان واردات گنـدم طـی سـال 1400 بـه ترتیـب از کشـورهای روسیه، عراق، امارات، ‌انگلیس، هلند، سنگاپور، هنگ کنگ وارد کشور می شده و با این شرایط «روســیه30 درصد»، «عــراق 15.6درصد»، «امــارات 14 درصد»، «انگلیــس 8.6 درصد»، «هلنــد، 5.8 درصد»، «ســنگاپور 5.8درصد»، «هنــگ کنــگ 3.6 درصد» بـوده و در «حـدود 15 درصـد» نیـز از سـایر کشـورها گندم وارد کشور شده است.

با توجه به آمار اعلام شده می توان گفت روسـیه در سـال گذشـته بزرگتریـن شـریک تجـاری ایـران در واردات گنـدم بـوده اسـت. از ایـن رو جنـگ ایـن کشـور بـا اوکرایـن می توانـد واردات گنـدم از روسـیه را بـه شـدت تحـت تأثیـر قـرار دهــد. هــر چنــد سیاســتهای ذخیره ســازی مــواد غذایــی توســط ســایر کشــورها بــه واســطه نگرانی هــای امنیــت غذایـی پیـش آمـده از وقـوع جنـگ نیـز می توانـد واردات مـا را در سـال جـاری بـا مشـکلات عدیـده ای روبرو کند.

11111111111111

وضعیت واردات گندم ایران

 داده های به دست آمده براســاس آمار وزارت کشــاورزی آمریــکا نشان می دهد میـزان واردات گنـدم از سـوی ایـران از سـال 2018 بـه بعـد رونـدی صعـودی بـه خـود گرفتـه و در سـال 2021 بـه رقـم 7 میلیـون تـن رسـیده اسـت کـه رشـدی بیـش از 18 درصـد نسـبت بـه سـال 2020 را نشان می دهد. افزایـش میــزان واردات در ایــن ســال بــه دلیــل کاهــش تولیــد گنــدم در کشــور ، بــه تبــع کاهــش بارندگی هــا و وقــوع خشکسـالی شـدید رخ داده اسـت.

براساس این گزارش  میـزان تولیـد گنـدم در کشـور در سـال 2021 بالـغ بـر 12 میلیـون تـن بـوده کـه در مقایسـه بـا سـال قبـل (حـدود 15 میلیـون تـن) کاهشـی 20 درصـدی داشته است.

همچنین براساس گـزارش رویتـرز افزایـش واردات گنـدم از سـوی ایـران بـا رکـورد بـالای قیمت‌هـا در بـازار جهانـی مصـادف شـده و هزینه‌هـای مالـی تامیـن اقـلام اساسـی را افزایـش داده اسـت، بـه حـدی کـه واردات اقلامــی همچــون ذرت و ســویا را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. قیمــت گنــدم در بــازار جهانــی بــه بالاتریــن حــد خـود از سـال ۲۰۱۳ صعـود کـرده اسـت کـه منعکس کننـده نگرانی هـای امنیـت غذایـی جهانـی اسـت و بـا مشـکلات اقتصـادی ناشـی از کوویـد ۱۹ و جنـگ اخیـر بیـن اوکرایـن و روسـیه تشـدید شـده اسـت.

2222222222222