شهرخبر

اجرای سرود سلام فرمانده در مدرسه‌ای در کشمیر پاکستان

اجرای سرود سلام فرمانده در مدرسه‌ای در کشمیر پاکستان

فیلمی از اجرای سرود سلام فرمانده در مدرسه‌ای در شهر کارگیل واقع در جامو و کشمیر را مشاهده می کنید.