ببینید | روایت امیرقاسمی در شبکه طپش از ماجرای حمله به پرویز پرستویی در امریکا