محمود عباس به شهادت خبرنگار فلسطینی واکنش نشان داد