صالحی امیری: ایده و برنامه چهار سال اخیر ما کارنامه امروز ماست