کشف تونل متعلق به بقایای تروریستی در شهر «حلب» سوریه