حفر تونل و معدن با دستگاه بومی/ ایران ششمین کشور تولید کننده