بازگرداندن کیف دلار گمشده توسط کارمند دانشگاه سمنان + عکس