نامزدهای دومین جایزه سراسری «داستان حماسی» معرفی شدند