مرگ یک خبرنگار دیگر هم اعلام شد/ نهمین خبرنگار در مکزیک کشته شد