نگاهی به دوری عجیب شهریار از فوتبال/ من علی دایی ممنوع الکار نیستم...