ستاره سینمای فرانسه؛ یک هفته میهمان شبکه نمایش می شود