ترامپ گفت که چند موشک به مکزیک می زنیم و بعد تکذیب می کنیم