این گیاه طلایی با تحریک ریشه جلوی ریزش مو را به طور قطعی می گیرد