مهاجری: حضور تماشاگران در دیدار مقابل تراکتور برای ما پوئن مثبتی است