شهرخبر

الزامی بودن تعهد محضری مردهای مجرد متقاضی طرح ملی مسکن

الزامی بودن تعهد محضری مردهای مجرد متقاضی طرح ملی مسکن

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از متقاضیان مرد مجرد متقاضی طرح ملی مسکن خواست پس از دریافت تعهدنامه محضری به دفترخانه اسنادرسمی مراجعه کنند.