لیست اسامی اسکار ایتالیا/ نامزدهای اسکار ایتالیا معرفی شدند