نامزدهای 4 بخش اصلی چهاردهمین جشن بزرگ منتقدان سینما معرفی شدند