سرگذشت نمایش خانگی/ فعالیت شبکه نمایش خانگی خاموش می شود؟