بازداشت ماساژوری که نقش دکتر پزشکی قانونی را بازی می کرد