نامزدهای کاپیتانی قرمزها چه کسانی هستند؟/ یکی از این ۵ نفر یا گزینه جدید؟