ایده حرکت با سرعت ۱۱۰۰ کیلومتر بر ساعت روی زمین یک قدم به تحقق نزدیک می شود