به خاطر شرکت مشروبات الکلی بازی ایران و برزیل منتفی شد