افزایش چشمگیر تعداد تماشاگران بازی ایران در جام جهانی | یک میلیارد چشم به ساق پای شاگردان اسکوچیچ