واکنش دکتر محسن پرویز در فضای مجازی برای زندگی پس از زندگی