شهرخبر

عکس/ اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

پایگاه‌های انتقال خون استان سمنان در سومین شب قدر هم میزبان مردم مؤمن و نوع‌دوستی هستند که آمده‌اند تا به همنوعانشان کمک کنند.

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر

اهدای خون در شب قدر