امکانات عجیب یک خودرو در 112 سال پیش، با روایت هم‌وطن ایرانی+ویدئو