مجری مشهور به دلیل انتقاد از حوادث بازی ایران و لبنان اخراج شد؟