علت خواندنی نامگذاری یک کوچه در محله ایران به نام دکتر سنگ | نخستین رادیولوژیست ایران اینجا بود