آخرین خبر از خانم دکتر خبرساز آبی‌ها ؛ از سرمایه‌گذاری در فوتبال تا راه‌اندازی بیمارستان