یک ایده جالب برای رونالدوی گلزن/ او بازیکن مورد نیاز یک تیم لیگ برتری دیگر است!