دکتر کاظم فروتن به عنوان دبیر شورای‌عالی جمعیت منصوب شد