مخبر: نخبگان و صاحبان ایده فقط در دانشگاه های معتبر پایتخت نیستند/ مشکلات هر منطقه باید توسط نخبگان همان محل مرتفع شود