پیامد سکوت آمریکا در برابر ایده ایران؛توافق از دسترس خارج شد؟