برای لغو برجام و ادامه اعمال تحریم‌ها علیه ایران تلاش می کنیم