انحصارپلاس | 2 ابهام جدی سرویس رایگان تلویزیون در شبکه نمایش خانگی: ضربه به بازار VODها و تشدید ضعف تولید شبکه‌های سیما