دانه ای که دشمن چاقی شکم و پهلوهاست / در یک ماه به وزن ایده آل برسید