شهرخبر

پاسخ جنجال برانگیز سناتور دمکرات آمریکایی به یک سوال / خروج سپاه از لیست تروریستی امریکا تایید شد؟

پاسخ جنجال برانگیز سناتور دمکرات آمریکایی به یک سوال  / خروج سپاه از لیست تروریستی امریکا تایید شد؟

پاسخ سناتور دمکرات ذینفوذ به سوالی درباره خروج سپاه از فهرست تروریسم آمریکا جنجالل برانگیز شد.

خبرنگار: "آیا سپاه پاسداران ایران را از لیست تروریستی FTO خارج می کنید تا به توافقی با ایران دست پیدا کنید؟"

سناتور دموکرات کریس مورفی: بله... (خروج سپاه از لیست تروریستی ) بی اهمیت است.

پاسخ جنجال برانگیز سناتور دمکرات آمریکایی به یک سوال  / خروج سپاه از لیست تروریستی امریکا تایید شد؟

۲۱۲۱۲