شهرخبر

حدیث زندگی؛

ظلم هایی که در زندگی روزانه باید از آن دوری کرد

ظلم هایی که در زندگی روزانه باید از آن دوری کرد

بیانات رهبری انقلاب و شرح حدیث در جلسه خارج از فقه در سال ۱۳۹۱ را مشاهده می کنید.