امیر دژاکام: کمبود بودجه و امکانات اندک اهالی تئاتر را کلافه و آن ها را از کار عقب انداخته است/در مهرماه سال جدید با یک نمایش جدید می آیم/از طریق عضویت هیات علمی امرار معاش می کنم