مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با هدف تشکیل و ارتقای اکوسیستم تکنولوژی در حوزه ICT قرار است روی تیغ تیز و دو لبه‌ بلاکچین در ایران قدم بردارد.

محمد علی اخائی معاون راه‌کارهای دیجیتال و هوشمند سازی همراه اول دربخش اول برنامه نودهایی از ایران از هدف این مرکز و توکنایز کردن دارایی‌ها گفته است.