عضویت دکتر نوروزی در کمیسیون اصلی موضوع ماده ۵ آیین نامه تاسیس باشگاه ورزشی