گیشه ی نوروز 1401 در تعقیب سال های گذشته / فروش ایده آلی نداشتیم!