محسن رضایی: نگاه ویژه بهاقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه / فعالان حوزه دریا فکر - ایده و سرمایه خود را به سواحل کشور بیاورند