اولین تیزر سریال ماه رمضانی شبکه یک منتشر شد/ برای دیدن خوشنام از مکافات عمل قافل مشو!