مسافران نوروزی تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند