فعالیت میادین میوه و تره بار تا 4 ساعت قبل از تحویل سال